ஏனையவை

குறைந்த தங்கம் விலை! ஒரு கிராம் எவ்வளவு தெரியுமா? 

தங்கம் விலை (2024.02.28)

அவுன்ஸ்: ரூபாய் 633,055.00

24 கரட்:

  • 1 கிராம்: ரூபாய் 22,340.00
  • 8 கிராம் (1 பவுன்): ரூபாய் 178,650.00

22 கரட்:

  • 1 கிராம்: ரூபாய் 20,480.00
  • 8 கிராம் (1 பவுன்): ரூபாய் 163,850.00

21 கரட்:

  • 1 கிராம்: ரூபாய் 19,550.00
  • 8 கிராம் (1 பவுன்): ரூபாய் 156,400.00

குறிப்பு:

  • இந்த விலைகள் மாறுபடலாம்.

Back to top button