கல்வி

இரட்டைக்கிளவி| 1 Best Topic In Tamil Literature

இரட்டைக்கிளவி I பொருள் விளங்க வாக்கியம் I வாக்கிய வகைகள்

விளக்கம்

இரட்டைக்கிளவி என்பது இரண்டு சொற்கள் சேர்ந்து ஒரே பொருளை குறிக்கும் ஒரு வகை சொல் அமைப்பு ஆகும். இவை வினைக்கு அடைமொழியாக வந்து, குறிப்புப் பொருள் உணர்த்தும். இரட்டைக்கிளவிகள் இரண்டு சொற்களாகவே வரும். அவற்றை பிரித்தால் பொருள் தராது.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • நீர் சலசல என ஓடிற்று: இங்கு “சலசல” என்ற இரட்டைக்கிளவி “நீர்” என்ற வினைக்கு அடைமொழியாக வந்து, நீர் வேகமாக ஓடுவதை குறிக்கிறது.
  • மரம் மடமட என முறிந்தது: இங்கு “மடமட” என்ற இரட்டைக்கிளவி “மரம்” என்ற வினைக்கு அடைமொழியாக வந்து, மரம் சத்தத்துடன் முறிவதை குறிக்கிறது.
  • கசகச என வேர்வை: இங்கு “கசகச” என்ற இரட்டைக்கிளவி “வேர்வை” என்ற வினைக்கு அடைமொழியாக வந்து, வேர்வை சொட்ட சொட்ட வருவதை குறிக்கிறது.

மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்

கலகல என சிரித்தான்

கடகடப்பான பேச்சு

கமகம என மணந்தது முல்லை

கரகரத்த குரலில் பேசினான்

கிச்சுக்கிச்சு மூட்டினாள் பேத்தி

கிசுகிசு ஒன்றைக் கேட்டேன்

கிடுகிடு பள்ளம் பார்த்தேன்

கிளுகிளு படம் பார்த்தாராம்

கிறுகிறு என்று தலை சுற்றியது

கீசுகீசு என குருவிகள் கத்தின

குசுகுசு என்று அதை சொன்னார்

குடுகுடு கிழவர் வந்தார்

குபுகுபு என குருதி கொட்டியது

கும்கும் என்றும் குத்தினார்

குளுகுளு உதகை சென்றேன்

குறுகுறுத்தது குற்ற நெஞ்சம்

கொழகொழ என்று ஆனது சோறு

கொழுகொழு என்று குட்டி

சதசத என்ற சேற்றில் விழுந்தேன்

சரசர என மான்கள் ஓடின

சவசவ என முகம் சிவந்தது

சாரைசாரையாக மக்கள் வந்தனர்

சிலுசிலு என் காற்று வீசியது

சுடசுட தோசைக் கொடுத்தாள்

சொரசொரப்பான தாடி

தகதக மின்னும் மேனி

தடதட என் கதவைத் தட்டினான்

தரதர என்று இழுத்து சென்றான்

தளதள என்று ததும்பும் பருவம்

திக்குத்திக்கு என் நெஞ்சம் துடிக்கும்

திடுதிடு என நுழைந்தான் (திடு திடு என நுழைவதன் முன் எதிர் முடுகி அவர்களொடு” – திருப்புகழ்)

திபுதிபு என மக்கள் புகுந்தனர்

திருதிரு என விழித்தான்

துறுதுறு என்ற விழிகள்

தைதை என்று ஆடினாள்

தொள தொள என சட்டை அணிந்தார்

நங்குநங்கு எனக் குத்தினான்

நணுகுநணுகு எனும் அளவில் அச்சம் மேலிட (இலக்கியம்)

நறநற என பல்லைக் கடித்தான்

நைநை என்று அழுதாள்

நொகுநொகு (நெகுநெகு) என்று மாவை அரைத்தாள்

பக்குப்பக்கு என்று நெஞ்சு அடிக்கும்

படபட என இமைகள் கொட்டும்

பரபரப்பு அடைந்தது ஊர்

பளபள என்று பாறை மின்னியது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button