ஏனையவை

தமிழ் இலக்கணத்தின் வகைகள் | Best 5 Types of Tamil Grammar

இலக்கணத்தின் வகைகள்

தமிழ் இலக்கணம் ஐந்து வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை:

 1. எழுத்து இலக்கணம்: எழுத்துக்களின் வகைகள், ஒலிப்பு, எழுத்துக்கூட்டுகள் பற்றி விளக்குவது.
 2. சொல் இலக்கணம்: சொற்களின் வகைகள், உருபன்கள், பிறப்புகள் பற்றி விளக்குவது.
 3. பொருள் இலக்கணம்: சொற்களின் பொருள், வாக்கிய அமைப்பு, உரையின் பொருள் பற்றி விளக்குவது.
 4. யாப்பு இலக்கணம்: செய்யுளின் அமைப்பு, ஓசை, பண்பு பற்றி விளக்குவது.
 5. அணி இலக்கணம்: அணிகள், உவமைகள், உருவகங்கள் போன்ற அலங்கார உத்திகளைப் பற்றி விளக்குவது.

இந்த ஐந்து வகைகளையும் விரிவாக பார்க்கலாம்:

1. எழுத்து இலக்கணம்:

தமிழ் இலக்கணத்தின் ஐந்து பிரிவுகளில் ஒன்றாகும் எழுத்து இலக்கணம். இது எழுத்துக்களின் வகைகள், ஒலிப்பு, எழுத்துக்கூட்டுகள் பற்றி விளக்குகிறது.

எழுத்து இலக்கணத்தின் முக்கிய பகுதிகள்:

 • உயிர் எழுத்துக்கள்: அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ ஆகிய 12 எழுத்துக்கள்.
 • மெய் எழுத்துக்கள்: க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ம, ய, ர, ல, வ, ழ, ள, ற, ன ஆகிய 18 எழுத்துக்கள்.
 • ஆய்த எழுத்து: ஃ
 • உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்: உயிர் எழுத்துக்களும் மெய் எழுத்துக்களும் சேர்ந்தவை.
 • குறில்: ஒரு மாத்திரை நேரம் ஒலிக்கும் எழுத்து.
 • நெடில்: இரண்டு மாத்திரை நேரம் ஒலிக்கும் எழுத்து.
 • ஒற்றளபெடை: ஒரு மெய் எழுத்து இரண்டு மாத்திரை நேரம் ஒலிப்பது.
 • உயிரளபெடை: ஒரு உயிர் எழுத்து இரண்டு மாத்திரை நேரம் ஒலிப்பது.
 • மயங்கும் எழுத்துக்கள்: சில சூழ்நிலைகளில் ஒலிக்கும், சில சூழ்நிலைகளில் ஒலிக்காத எழுத்துக்கள்.
 • மயங்கா எழுத்துக்கள்: எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஒலிக்கும் எழுத்துக்கள்.
 • சுட்டு எழுத்துக்கள்: இ, அ, ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ ஆகிய எழுத்துக்கள்.
 • வினா எழுத்துக்கள்: ௐ, ௐ, ௐ, ௐ, ௐ ஆகிய எழுத்துக்கள்.

எழுத்து இலக்கணம் தமிழ் மொழியின் அடிப்படையாகும். எழுத்துக்களை சரியாக எழுதவும், ஒலிக்கவும், உச்சரிக்கவும் இது உதவுகிறது.

எழுத்து இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வதன் நன்மைகள்:

 • தமிழ் மொழியை சரியாக எழுதவும், பேசவும் உதவும்.
 • எழுத்துக்களின் ஒலிப்பு மற்றும் உச்சரிப்பை சரியாக புரிந்துகொள்ள உதவும்.
 • சொற்களை சரியாக உருவாக்க உதவும்.
 • இலக்கண பிழைகளை தவிர்க்க உதவும்.

எழுத்து இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு பல வழிகள் உள்ளன:

 • இலக்கண நூல்களை படிப்பது.
 • இணையத்தில் உள்ள வளங்களை பயன்படுத்துவது.
 • வகுப்புகளில் சேருவது.
 • பயிற்சி செய்வது.

எழுத்து இலக்கணம் ஒரு சுவாரஸ்யமான மற்றும் பயனுள்ள பாடமாகும்.

2. சொல் இலக்கணம்:

தமிழ் இலக்கணத்தின் ஐந்து பிரிவுகளில் இரண்டாவது பிரிவு சொல் இலக்கணம். இது சொற்களின் வகைகள், உருபன்கள், பிறப்புகள் பற்றி விளக்குகிறது.

சொல் இலக்கணத்தின் முக்கிய பகுதிகள்:

 • சொல் வகைகள்: பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல், எச்சம், தொழிற்பெயர் போன்றவை.
 • பெயர்ச்சொல்: பொருளைக் குறிக்கும் சொல்.
 • வினைச்சொல்: செயலைக் குறிக்கும் சொல்.
 • இடைச்சொல்: வாக்கியத்தின் உறுப்புகளை இணைக்கும் சொல்.
 • உரிச்சொல்: பெயரின் தன்மையை விளக்கும் சொல்.
 • எச்சம்: வினையின் தன்மையை விளக்கும் சொல்.
 • தொழிற்பெயர்: வினையைப் பெயர்ச்சொல் போலக் காட்டும் சொல்.

சொல் இலக்கணம் சொற்களை சரியாக பயன்படுத்த உதவுகிறது.

சொல் இலக்கணத்தின் சில முக்கிய கருத்துக்கள்:

 • பால்: ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால்
 • எண்: ஒருமை, பன்மை
 • வேற்றுமை: ஐந்து வேற்றுமைகள் (தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை, உருபு, இடை)
 • காலம்: எதிர்காலம், நிகழ்காலம், இறந்தகாலம்
 • பிறப்பு: தெரிநிலை, குறிப்பு, வினையெச்சம், பெயரெச்சம்
 • உருபன்கள்: சொற்களின் வடிவத்தை மாற்றும் இடைநிலைகள்

சொல் இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வதன் நன்மைகள்:

 • தமிழ் மொழியை சரியாக எழுதவும், பேசவும் உதவும்.
 • சொற்களின் பொருளை சரியாக புரிந்துகொள்ள உதவும்.
 • வாக்கியங்களை சரியாக அமைக்க உதவும்.
 • இலக்கண பிழைகளை தவிர்க்க உதவும்.

சொல் இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு பல வழிகள் உள்ளன:

 • இலக்கண நூல்களை படிப்பது.
 • இணையத்தில் உள்ள வளங்களை பயன்படுத்துவது.
 • வகுப்புகளில் சேருவது.
 • பயிற்சி செய்வது.

3. பொருள் இலக்கணம்:

தமிழ் இலக்கணத்தின் ஐந்து பிரிவுகளில் மூன்றாவது பிரிவு பொருள் இலக்கணம். இது சொற்களின் பொருள், வாக்கிய அமைப்பு, உரையின் பொருள் பற்றி விளக்குகிறது.

பொருள் இலக்கணத்தின் முக்கிய பகுதிகள்:

 • சொல் பொருள்: சொற்களின் அகப்பொருள், புறப்பொருள், குறிப்புப் பொருள், பயனிலைப் பொருள் போன்ற பொருள்களை விளக்குகிறது.
 • வாக்கிய அமைப்பு: வாக்கியத்தின் உறுப்புகள், வாக்கிய வகைகள், வாக்கிய அமைப்பின் நெறிமுறைகள் போன்றவை பற்றி விளக்குகிறது.
 • உரையின் பொருள்: உரையின் வகைகள், உரைநடை, செய்யுள் நடை, உரையின் பொருளைப் புரிந்துகொள்ளும் முறைகள் போன்றவை பற்றி விளக்குகிறது.

பொருள் இலக்கணம் தமிழ் மொழியின் பொருளை சரியாக புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

பொருள் இலக்கணத்தின் சில முக்கிய கருத்துக்கள்:

 • அகப்பொருள்: காதல், வீரம், பக்தி போன்ற உணர்ச்சிகளைப் பற்றியது.
 • புறப்பொருள்: அரசன், அமைச்சர், படை, நாடு போன்ற புற உலகத்தைப் பற்றியது.
 • குறிப்புப் பொருள்: சொல்லின் அகராதி பொருள்.
 • பயனிலைப் பொருள்: சூழலுக்கு ஏற்ப சொல்லின் பொருள் மாறுவது.
 • வாக்கிய உறுப்புகள்: பெயர், வினை, இடைச்சொல், உரிச்சொல், எச்சம், தொழிற்பெயர்.
 • வாக்கிய வகைகள்: எழுவாய், பயனிலை, வினைச்சொல் அடிப்படையில் வாக்கியங்களைப் பகுத்தல்.
 • உரைநடை: உரையாடல் போன்ற எளிமையான நடையில் எழுதப்படுவது.
 • செய்யுள் நடை: ஓசை, அணி, உருவகம் போன்ற அலங்கார உத்திகளைப் பயன்படுத்தி எழுதப்படுவது.

பொருள் இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வதன் நன்மைகள்:

 • தமிழ் மொழியின் ஆழத்தை புரிந்துகொள்ள உதவும்.
 • இலக்கியங்களை சரியாக ரசிக்க உதவும்.
 • எழுத்து மற்றும் பேச்சு திறனை மேம்படுத்த உதவும்.
 • தகவல்களை தெளிவாக வெளிப்படுத்த உதவும்.

பொருள் இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு பல வழிகள் உள்ளன:

 • இலக்கண நூல்களை படிப்பது.
 • இணையத்தில் உள்ள வளங்களை பயன்படுத்துவது.
 • வகுப்புகளில் சேருவது.
 • இலக்கியங்களை படிப்பது.
 • பயிற்சி செய்வது.

பொருள் இலக்கணம் ஒரு சுவாரஸ்யமான மற்றும் பயனுள்ள பாடமாகும்.

4. யாப்பு இலக்கணம்:

தமிழ் இலக்கணத்தின் ஐந்து பிரிவுகளில் நான்காவது பிரிவு யாப்பு இலக்கணம். இது செய்யுளின் அமைப்பு, ஓசை, பண்பு பற்றி விளக்குகிறது.

யாப்பு இலக்கணத்தின் முக்கிய பகுதிகள்:

 • எழுத்து: எழுத்துக்களின் வகைகள், ஒலிப்பு, எழுத்துக்கூட்டுகள்.
 • அசை: எழுத்துக்கள் சேர்ந்து அசையாக வருவது.
 • சீர்: அசைகள் சேர்ந்து சீர் ஆகும்.
 • தளை: சீர்கள் சேர்ந்து தளை ஆகும்.
 • அடி: தளைகள் சேர்ந்து அடி ஆகும்.
 • தொடை: அடிகள் சேர்ந்து தொடை ஆகும்.
 • பா: செய்யுளின் வகைகள்.
 • அணி: செய்யுளில் பயன்படுத்தப்படும் அலங்கார உத்திகள்.

யாப்பு இலக்கணம் செய்யுள்களை இயற்றவும், ரசிக்கவும் உதவுகிறது.

யாப்பு இலக்கணத்தின் சில முக்கிய கருத்துக்கள்:

 • நேர் அசை: ஒரு குறில் எழுத்து அல்லது நெடில் எழுத்து தனியாகவோ அல்லது மெய் எழுத்துடன் சேர்ந்தோ வருவது.
 • நிரை அசை: குறில், நெடில் எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வருவது.
 • வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா: செய்யுளின் முக்கிய வகைகள்.
 • உவமை, உருவகம், ஒப்புமை: செய்யுளில் பயன்படுத்தப்படும் அணிகள்.

யாப்பு இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வதன் நன்மைகள்:

 • செய்யுளின் அமைப்பை புரிந்துகொள்ள உதவும்.
 • ஓசை நயத்தை ரசிக்க உதவும்.
 • சொற்களின் அழகை உணர உதவும்.
 • படைப்பு திறனை மேம்படுத்த உதவும்.

யாப்பு இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு பல வழிகள் உள்ளன:

 • இலக்கண நூல்களை படிப்பது.
 • இணையத்தில் உள்ள வளங்களை பயன்படுத்துவது.
 • வகுப்புகளில் சேருவது.
 • செய்யுள்களை படிப்பது.
 • பயிற்சி செய்வது.

யாப்பு இலக்கணம் ஒரு சுவாரஸ்யமான மற்றும் பயனுள்ள பாடமாகும்.

5. அணி இலக்கணம்:

தமிழ் இலக்கணத்தின் ஐந்து பிரிவுகளில் ஐந்தாவது பிரிவு அணி இலக்கணம். இது செய்யுளில் அமைந்து கிடக்கும் சொல்லழகு, பொருளழகு முதலியவற்றை வரையறுத்துக் கூறுகிறது.

அணி இலக்கணத்தின் முக்கிய பகுதிகள்:

 • சொல்லணி: சொற்களின் அமைப்பால் அழகு பெறுவது.
 • பொருளணி: பொருளின் அமைப்பால் அழகு பெறுவது.
 • உவமை: உவமிக்கப்படுபொருளுக்கும் உவமானப் பொருளுக்கும் இடையே ஒற்றுமை காட்டுவது.
 • உருவகம்: உவமிக்கப்படுபொருளை உவமானப் பொருளாகவே கூறுவது.
 • ஒப்புமை: உவமிக்கப்படுபொருளுக்கும் உவமானப் பொருளுக்கும் இடையே வேற்றுமை காட்டுவது.
 • பிறிதுமொழிதல்: ஒரு பொருளை வேறு பொருளாகக் கூறுவது.
 • தன்மை அணி: தன்மையை விளக்குவது.
 • பாவிக அணி: பாவிகளை விளக்குவது.

அணி இலக்கணம் செய்யுளுக்கு அழகு சேர்ப்பதோடு, அதன் பொருளை தெளிவுபடுத்தவும் உதவுகிறது.

அணி இலக்கணத்தின் சில முக்கிய கருத்துக்கள்:

 • உவமை உருபு: உவமை, உருவகம், ஒப்புமை ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் உருபுகள்.
 • உவம உருபு இல்லாமை: உவமை உருபு இல்லாமல் உவமை அமைப்பது.
 • பிறிதுமொழி வகைகள்: பிறிதுமொழிதலின் பல்வேறு வகைகள்.
 • தன்மை அணி வகைகள்: தன்மை அணியின் பல்வேறு வகைகள்.
 • பாவிக அணி வகைகள்: பாவிக அணியின் பல்வேறு வகைகள்.

அணி இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வதன் நன்மைகள்:

 • செய்யுளின் அழகை ரசிக்க உதவும்.
 • சொற்களின் சக்தியை புரிந்துகொள்ள உதவும்.
 • கற்பனைத் திறனை மேம்படுத்த உதவும்.
 • எழுத்து மற்றும் பேச்சு திறனை மேம்படுத்த உதவும்.

அணி இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு பல வழிகள் உள்ளன:

 • இலக்கண நூல்களை படிப்பது.
 • இணையத்தில் உள்ள வளங்களை பயன்படுத்துவது.
 • வகுப்புகளில் சேருவது.
 • செய்யுள்களை படிப்பது.
 • பயிற்சி செய்வது.

அணி இலக்கணம் ஒரு சுவாரஸ்யமான மற்றும் பயனுள்ள பாடமாகும்.

இந்த ஐந்து வகையான இலக்கணங்களையும் கற்றுணர்வது தமிழ் மொழியை சரியாகப் பயன்படுத்த உதவும்.

புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள

எங்களுடைய Android App தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

எங்களுடைய Apple store இல் செயலியை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

மேலும் WhatsApp சேனல் மூலம் தகவல்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button