கல்வி

இணை மொழிகள் என்றால் என்ன? Best Definition of Tamil Grammar Inai Mozhi

இணை மொழிகள்:

இணை மொழிகள் என்பது ஒரு சொல்லை இரட்டிப்பாக்கி பயன்படுத்துவதன் மூலம் உருவாக்கப்படும் சொற்கள். இவை பொதுவாக ஒரு செயல் அல்லது நிலையை வலியுறுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றன.


 • செயல் இணை மொழிகள்:
  • ஓடிவா
  • பாடிக்கொண்டே
  • சிரித்துக்கொண்டே
 • நிலை இணை மொழிகள்:
  • வெள்ளை வெளேர்
  • கருத்து கருத்து
  • சிவப்பு சிவப்பு
 • பண்பு இணை மொழிகள்:
  • அழகன் அழகன்
  • பெரியன் பெரியன்
  • சிறியன் சிறியன்

இணை மொழிகளின் பயன்கள்:

இணை மொழிகள் என்பது ஒரு சொல்லை இரட்டிப்பாக்கி பயன்படுத்துவதன் மூலம் உருவாக்கப்படும் சொற்கள். இவை பொதுவாக ஒரு செயல் அல்லது நிலையை வலியுறுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

 • ஒரு செயல் அல்லது நிலையை வலியுறுத்த
 • ஒரு சொல்லின் பொருளை விளக்க
 • ஒரு சொல்லின் தன்மையை வலியுறுத்த

இணை மொழிகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • செயல் இணை மொழிகள்:
  • அவர் ஓடிஓடி வந்தார்.
  • அவள் பாடிப்பாடி வேலை செய்தாள்.
  • குழந்தை சிரித்துக்கொண்டே விளையாடியது.
 • நிலை இணை மொழிகள்:
  • வானம் வெள்ளை வெளேரென்று காணப்பட்டது.
  • அவளுடைய கண்கள் கருத்து கருத்தாக இருந்தன.
  • தக்காளி சிவப்பு சிவப்பாக பழுத்திருந்தது.
 • பண்பு இணை மொழிகள்:
  • அவன் ஒரு அழகன் அழகன்.
  • அவர் ஒரு பெரியன் பெரியன்.
  • அவள் ஒரு சிறியன் சிறியன்.

1. ஒரு செயல் அல்லது நிலையை வலியுறுத்த:

 • எடுத்துக்காட்டு:
  • அவன் ஓடிஓடி வந்தான். (அவன் மிக வேகமாக ஓடி வந்தான் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.)
  • அவள் பாடிப்பாடி வேலை செய்தாள். (அவள் மகிழ்ச்சியாக வேலை செய்தாள் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.)
  • குழந்தை சிரித்துக்கொண்டே விளையாடியது. (குழந்தை மகிழ்ச்சியாக விளையாடியது என்பதை வலியுறுத்துகிறது.)

2. ஒரு சொல்லின் பொருளை விளக்க:

 • எடுத்துக்காட்டு:
  • வெள்ளை வெளேரென்று காணப்பட்டது வானம். (வானம் வெள்ளை நிறத்தில் இருந்தது என்பதை விளக்குகிறது.)
  • அவளுடைய கண்கள் கருத்து கருத்தாக இருந்தன. (அவளுடைய கண்கள் கருப்பு நிறத்தில் இருந்தது என்பதை விளக்குகிறது.)
  • தக்காளி சிவப்பு சிவப்பாக பழுத்திருந்தது. (தக்காளி சிவப்பு நிறத்தில் பழுத்திருந்தது என்பதை விளக்குகிறது.)

3. ஒரு சொல்லின் தன்மையை வலியுறுத்த:

 • எடுத்துக்காட்டு:
  • அவன் ஒரு அழகன் அழகன். (அவன் மிகவும் அழகானவன் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.)
  • அவர் ஒரு பெரியன் பெரியன். (அவர் மிகவும் பெரியவர் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.)
  • அவள் ஒரு சிறியன் சிறியன். (அவள் மிகவும் சிறியவள் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.)

4. ஒரு சொல்லின் ஓசையை இனிமையாக்க:

 • எடுத்துக்காட்டு:
  • பூங்குழந்தை கிளிக்கிளி என்று சிரித்தது.
  • அலைபாயும் கடல் அழகாக காட்சியளித்தது.
  • குயிலின் பாட்டு இனிமையாக ஒலித்தது.

செயல் இணை மொழிகள் என்றால் என்ன?

செயல் இணை மொழிகள் (செயல் இணை மொழிகள்) என்பவை செயல்களையும், பொருள்களையும், கருத்துக்களையும் இணைக்க உதவும் சொற்கள் ஆகும்.

செயல் இணை மொழிகளின் வகைகள்:

 • இடைச்சொற்கள்: இவை இரண்டு சொற்களை இணைக்க உதவுகின்றன.
 • உருபுகள்: இவை ஒரு சொல்லின் பொருளை மாற்ற உதவுகின்றன.
 • வேற்றுமை உருபுகள்: இவை ஒரு சொல்லின் இடத்தை (வேற்றுமை) காட்ட உதவுகின்றன.
 • எச்சங்கள்: இவை ஒரு செயலின் தன்மையை (வினை) காட்ட உதவுகின்றன.

செயல் இணை மொழிகளின் முக்கியத்துவம்:

 • செயல் இணை மொழிகள் ஒரு மொழியை இலக்கணப்படி அமைக்க உதவுகின்றன.
 • இவை சொற்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை தெளிவுபடுத்துகின்றன.
 • இவை ஒரு மொழியை துல்லியமாகவும், தெளிவாகவும் வெளிப்படுத்த உதவுகின்றன.

உதாரணங்கள்:

 • இடைச்சொல்: “மற்றும்” – “அவன் மற்றும் அவள் பள்ளிக்கு சென்றனர்.”
 • உருபு: “ஆல்” – “அந்த வேலை ஆல் நான் முடிக்கப்பட்டது.”
 • வேற்றுமை உருபு: “இன்” – “அவன் வீட்டில் இன் நான் அமர்ந்திருந்தேன்.”
 • எச்சம்: “செய்து” – “அவன் பாடம் செய்து முடித்தான்.”

நிலை இணை மொழிகள் என்றால் என்ன?

நிலை இணை மொழிகள் (நிலை இணை மொழிகள்) என்பவை பெயர்களையும், பெயரடையும், வினைகளையும், பிற சொற்களையும் இணைக்க உதவும் சொற்கள் ஆகும்.

நிலை இணை மொழிகளின் வகைகள்:

 • இணைப்புச் சொற்கள்: இவை இரண்டு சொற்களை இணைக்க உதவுகின்றன.
 • சந்திச் சொற்கள்: இவை இரண்டு சொற்கள் சேரும்போது ஏற்படும் மாற்றங்களை காட்ட உதவுகின்றன.
 • விகுதிகள்: இவை ஒரு சொல்லின் வடிவத்தை மாற்ற உதவுகின்றன.
 • உருபுகள்: இவை ஒரு சொல்லின் பொருளை மாற்ற உதவுகின்றன.

நிலை இணை மொழிகளின் முக்கியத்துவம்:

 • நிலை இணை மொழிகள் ஒரு மொழியை இலக்கணப்படி அமைக்க உதவுகின்றன.
 • இவை சொற்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை தெளிவுபடுத்துகின்றன.
 • இவை ஒரு மொழியை துல்லியமாகவும், தெளிவாகவும் வெளிப்படுத்த உதவுகின்றன.

உதாரணங்கள்:

 • இணைப்புச் சொல்: “மற்றும்” – “அவன் மற்றும் அவள் பள்ளிக்கு சென்றனர்.”
 • சந்திச் சொல்: “கல் + அன் = கல்லன்”
 • விகுதி: “ஆன்” – “அவன் ஒரு விஞ்ஞானிஆன்
 • உருபு: “ஆல்” – “அந்த வேலை ஆல் நான் முடிக்கப்பட்டது.”

பண்பு இணை மொழிகள் என்றால் என்ன?

பண்பு இணை மொழிகள் (பண்பு இணை மொழிகள்) என்பவை பெயர்களின் பண்புகளையும், வினைகளின் தன்மைகளையும் விவரிக்க உதவும் சொற்கள் ஆகும்.

பண்பு இணை மொழிகளின் வகைகள்:

 • பெயரடை: இவை பெயர்களின் தன்மையை விவரிக்கின்றன.
 • வினையடை: இவை வினைகளின் தன்மையை விவரிக்கின்றன.
 • இடைச்சொற்கள்: இவை இரண்டு சொற்களை இணைக்க உதவுகின்றன.

பண்பு இணை மொழிகளின் முக்கியத்துவம்:

 • பண்பு இணை மொழிகள் ஒரு மொழியை துல்லியமாகவும், தெளிவாகவும் வெளிப்படுத்த உதவுகின்றன.
 • இவை ஒரு சொல்லின் பொருளை விரிவுபடுத்தவும், துல்லியப்படுத்தவும் உதவுகின்றன.
 • இவை ஒரு வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை தெளிவுபடுத்த உதவுகின்றன.

உதாரணங்கள்:

 • பெயரடை: “அவன் ஒரு அழகான பூனை வைத்திருக்கிறான்.”
 • வினையடை: “அவள் வேகமாக ஓடினாள்.”
 • இடைச்சொல்: “அவன் மற்றும் அவள் பள்ளிக்கு சென்றனர்.”

இணை மொழிகளை பயன்படுத்தும்போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை:

 • இணை மொழிகள் எல்லா சொற்களுக்கும் பொருந்தாது.
 • இணை மொழிகள் சரியான இலக்கணத்தில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
 • இணை மொழிகள் அளவோடு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

இணை மொழிகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நம்முடைய பேச்சு மற்றும் எழுத்து மிகவும் அழகாகவும் இருக்கும்.

குறிப்பு:

இணை மொழிகளை பயன்படுத்தும்போது, அவை சரியான இலக்கணத்தில் பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்யவும்.

புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள

எங்களுடைய Android App தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

எங்களுடைய Apple store இல் செயலியை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

மேலும் WhatsApp சேனல் மூலம் தகவல்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button